tanzhoushuyuan(225)(http://tanzhoushuyuan.cnc149.yhosts.info/ http://www.tanzhoushuyuan.org/ http://www.tanzhoushuyuan.cn/ http://tanzhoushuyuan.cn/ http://xn--1jQx09AgqJ7h8B.xn--fiQs8S/ http://tanzhoushuyuan.org/ ) 的统计结果
 
总述:  
●点击以下链点查看每一项详细统计结果:

 本网站的流量 读页数(PageView) 访问量(IP统计) GET请求次数 POST次数 ASP页面流量 ASP GET请求

 ASP POST次数 ASP 500错误次数 JPG图片流量 JPG GET请求 GIF图片流量 GIF GET请求 SWF类文件流量

 SWF GET请求 电影与音乐类流量 电影与音乐类 GET请求 软件下载类流量 软件下载类 GET请求

 ASPX页面流量 ASPX GET请求 ASPX POST次数 ASPX 500错误次数

日志文件:e:\vhost\wwwroot\tanzhoushuyuan\logfiles\w3svc225\ex101014.log
本程序的执行时间:2010年10月15日 0:20:27--0:20:28
统计日志文件一共有: 17314 行
统计的时间段: 从 2010-10-14 0:00:11 至 2010-10-14 23:59:33
共有:86362秒
 目录与文件的流量统计:
 一级目录或文件 流量,单位字节
yue
(654747043)
7
(43438091)
nong
(18450779)
lishi
(4250707)
jiayuan
(1548633)
zwwx
(1133313)
IMAGES
(691127)
tuku
(591099)
jiwen
(349486)
toolsbox
(246660)
tiaofa
(215000)
rongjin
(159919)
yuehai
(132731)
shuyuan.html
(130772)
bao
(97727)
shi
(84601)
html
(83538)
images
(50249)
sheying
(28488)
jszj
(24945)
wo
(9812)
index.php
(8025)
biaoyu
(6577)
ge
(6328)
abroad
(5142)
rizi
(5087)
cbtu
(461)
shuhua
(187)
 总数:726496527
 读页数(PageView)统计:
 一级目录或文件 读页数,单位是多少个页面
7
(645)
jiayuan
(160)
jiwen
(154)
nong
(73)
toolsbox
(68)
html
(63)
shuyuan.html
(16)
rongjin
(10)
shi
(10)
biaoyu
(5)
abroad
(3)
sheying
(3)
tiaofa
(3)
bao
(1)
ge
(1)
lishi
(1)
rizi
(1)
wo
(1)
 总数:1218
 访问量(IP)统计:
 总计 访问量,单位是IP
nong
(498)
yue
(156)
7
(108)
lishi
(28)
jiayuan
(26)
yuehai
(16)
IMAGES
(11)
jiwen
(10)
toolsbox
(10)
html
(9)
shuyuan.html
(7)
rongjin
(4)
shi
(4)
tuku
(4)
biaoyu
(3)
images
(3)
abroad
(2)
index.php
(2)
jszj
(2)
tiaofa
(2)
zwwx
(2)
bao
(1)
cbtu
(0)
ge
(0)
rizi
(0)
sheying
(0)
shuhua
(0)
wo
(0)
 总数:908
 GET请求次数统计:
 一级目录或文件 请求次数,单位是次
7
(11603)
yue
(1796)
nong
(1170)
jiayuan
(546)
jiwen
(155)
toolsbox
(106)
IMAGES
(74)
html
(63)
lishi
(38)
yuehai
(22)
rongjin
(20)
tuku
(19)
shuyuan.html
(16)
images
(11)
shi
(11)
index.php
(6)
sheying
(6)
biaoyu
(5)
zwwx
(4)
abroad
(3)
jszj
(3)
tiaofa
(3)
bao
(2)
cbtu
(1)
ge
(1)
rizi
(1)
shuhua
(1)
wo
(1)
 总数:15687
 POST次数统计:
 一级目录或文件 POST次数,单位是次
7
(99)
abroad
(0)
bao
(0)
biaoyu
(0)
cbtu
(0)
ge
(0)
html
(0)
images
(0)
IMAGES
(0)
index.php
(0)
jiayuan
(0)
jiwen
(0)
jszj
(0)
lishi
(0)
nong
(0)
rizi
(0)
rongjin
(0)
sheying
(0)
shi
(0)
shuhua
(0)
shuyuan.html
(0)
tiaofa
(0)
toolsbox
(0)
tuku
(0)
wo
(0)
yue
(0)
yuehai
(0)
zwwx
(0)
 总数:99
 ASP页面流量统计:
 一级目录或文件 ASP页面流量,单位是字节
7
(15860581)
jiayuan
(235888)
toolsbox
(31204)
 总数:16127673
 ASP GET请求统计:
 一级目录或文件 ASP GET请求,单位是次
7
(529)
jiayuan
(56)
toolsbox
(35)
 总数:620
 ASP POST请求统计:
 一级目录或文件 ASP POST请求,单位是次
7
(99)
jiayuan
(0)
toolsbox
(0)
 总数:99
 ASP 500错误统计:
 一级目录或文件 ASP 500错误次数,单位是次
 总数:0
 JPG图片流量:
 一级目录或文件 JPG图片流量,单位是字节
nong
(17269212)
7
(6374970)
lishi
(4235617)
IMAGES
(586165)
tuku
(583927)
jiayuan
(131658)
yuehai
(123856)
rongjin
(98470)
bao
(90895)
images
(32544)
shi
(23715)
sheying
(5708)
shuhua
(0)
 总数:29556737
 JPG GET请求:
 一级目录或文件 JPG GET请求,单位是次
7
(1612)
nong
(1094)
jiayuan
(55)
IMAGES
(40)
lishi
(37)
yuehai
(22)
tuku
(19)
images
(7)
rongjin
(6)
bao
(1)
sheying
(1)
shi
(1)
shuhua
(1)
 总数:2896
 GIF图片流量:
 一级目录或文件 GIF图片流量,单位是字节
7
(7105656)
jiayuan
(778187)
IMAGES
(70908)
toolsbox
(46078)
nong
(21973)
rongjin
(16736)
images
(11968)
sheying
(9447)
jiwen
(214)
cbtu
(212)
 总数:8061379
 GIF GET请求:
 一级目录或文件 GIF GET请求,单位是次
7
(7712)
jiayuan
(326)
toolsbox
(38)
IMAGES
(34)
images
(4)
rongjin
(4)
nong
(3)
sheying
(2)
cbtu
(1)
jiwen
(1)
 总数:8125
 SWF类文件流量:
 一级目录或文件 SWF类文件流量,单位是字节
 总数:0
 SWF GET请求统计:
 一级目录或文件 SWF GET请求,单位是次
 总数:0
 电影与音乐类流量:
 一级目录或文件 电影与音乐类流量,单位是字节
yue
(628502079)
 总数:628502079
 电影与音乐类 GET请求:
 一级目录或文件 电影与音乐类 GET请求,单位是次
yue
(1717)
 总数:1717
 软件下载类流量:
 一级目录或文件 软件下载类流量,单位是字节
7
(46893)
 总数:46893
 软件下载类 GET请求:
 一级目录或文件 软件下载类 GET请求,单位是次
7
(3)
 总数:3
 ASPX(ASP.Net)页面流量统计:
 一级目录或文件 ASPX页面流量,单位是字节
 总数:0
 ASPX GET请求统计:
 一级目录或文件 ASPX GET请求,单位是次
 总数:0
 ASPX POST请求统计:
 一级目录或文件 ASPX POST请求,单位是次
 总数:0
 ASPX 500错误统计:
 一级目录或文件 ASPX 500错误次数,单位是次
 总数:0

ASLOG (C)2003-2006 All rights reserved